PRAVILNIK O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (NN 122/2017)

Ministarstvo poljoprivrede

2785

Na temelju članka 13., članka 28. stavka 2., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov (u daljnjem tekstu: dozvola)

– evidencija prodanih dozvola

– sadržaj ugovora o prodaji dozvola

– načini izvješćivanja o prodaji dozvola

– vrste dozvola

– cijene pojedinih kategorija dozvola

– dopušteni ribolovni alati, njihova količina i karakteristike

– najmanje veličine riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu i iskrcavati

– označavanje ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova.

Pojmovi

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika, osim pojmova određenih Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17) (u daljnjem tekstu: Zakon), pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) Lov na veliku ribu – je vrsta ribolova koja se obavlja iz plovila u pokretu (trolling), iz plovila koje pluta ili je usidreno (jigging), a obavlja se posebnim ribolovnim alatom za lov na veliku ribu uz prihranjivanje (brumanje) ili bez.

2) Alat za lov na veliku ribu – ribolovni štap, role (najlona ili upredenice) i osnove najmanje nosivosti od 30 lb.

Vrste dozvola

Članak 3.

(1) Dozvole izdaje Ministarstvo poljoprivrede (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo) za određenu namjenu i razdoblje kako slijedi:

1. dnevne i višednevne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov koje se izdaju za razdoblje:

– za jedan (1) dan

– za tri (3) dana

– za sedam (7) dana.

2. godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov koje se izdaju za kalendarsku godinu

3. posebne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora zaštićenim u kategoriji nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode u skladu s aktom javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem.

4. posebne dozvole za korištenje dodatnih ribolovnih alata i opreme, a koje se izdaju za ribolov:

– stajaćim parangalom, jedan ili više njih s ukupno do 100 udica

– vršama za lov ribe, ukupno do tri (3) komada

– uz upotrebu umjetne rasvjete (feral), odnosno jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu žarulju i 10 W za LED žarulju po plovilu, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca

– ostima, ukupno jedan (1) komad

– udičarskim alatima za veliku ribu, najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom na svakom priboru.

5. Posebne dozvole iz točke 4. podstavaka 1. – 4. ovoga stavka izdaju se samo za kalendarsku godinu.

6. godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete koje se izdaju bivšim ovlaštenicima važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev, osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska u mali obalni ribolov te osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov i podnijele zahtjev za prelazak u mali obalni ribolov, a ne nalaze na rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu u određenoj kalendarskoj godini.

(2) Dozvola se izdaje vlasniku dozvole i neprenosiva je.

(3) Posebne dozvole izdaju se isključivo temeljem prethodno izdane godišnje dozvole, osim dozvole iz stavka 1. točke 3. ovog članka.

Članak 4.

(1) Ribolovac, vlasnik godišnje, dnevne ili višednevne dozvole iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. smije obavljati ribolov sljedećim količinama ribolovnih alata i opreme:

– odmetom, ukupno do dva (2) komada

– kančenicom, ukupno do dva (2) komada

– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada

– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada

– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.

(2) Ribolovcu iz stavka 1. ovoga članka u ribolovu iz plovila dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb.

(3) U dozvoljenom dnevnom ulovu udio živih školjkaša i puževa smije biti do 2 kilograma, osim dagnji (Mytilus galloprovincialis) kojih smije biti do 5 kilograma.

(4) Vlasnici godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov na moru pored ribolovnih alata i opreme navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka imaju pravo na kupnju posebnih dozvola za ribolov stajaćim parangalom, vršama za lov ribe, ostima i za korištenje umjetne rasvjete (feral).

(5) Vlasnici godišnje dozvole za športski ribolov na moru pored ribolovnih alata i opreme navedenih u stavku 4. ovoga članka imaju pravo na kupnju posebnih dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu na koje se ne primjenjuju ograničenja iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Ribolov u područjima koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode ribolovac smije obavljati uz posjedovanje posebne dozvole iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika.

(7) Način obavljanja ribolova, karakteristike i količinu ribolovnog alata za športski i rekreacijski ribolov u područjima iz stavka 6. ovoga članka propisuje nadležna javna ustanova.

Visina naknade za pojedine vrste dozvola

Članak 5.

(1) Visina naknade za pojedine vrste dozvola utvrđuje se u kunama kako slijedi:

Redni broj Vrsta dozvole Naknada športski Naknada rekreacijski
1. Za jedan (1) dan 60 60
2. Za tri (3) dana 150 150
3. Za sedam (7) dana 300 300
4. Jednodnevne dozvole za veliku ribu 120 ne izdaje se
5. Trodnevne dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu 300 ne izdaje se
6. Sedmodnevne dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu 600 ne izdaje se
7. Godišnja dozvola za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI) 10 100
8. Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života 60 100
9. Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života 350 500
10. Godišnja dozvola za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješac kako su navedeni u posebnom propisu o otocima ne izdaje se izdaje se bez naknade
11. Godišnja dozvola za ribolov stajaćim parangalom 200 200
12. Godišnja dozvola za ribolov vršama za lov ribe 200 200
13. Godišnja dozvola za ribolov ostima 100 100
14. Godišnja dozvola za upotrebu umjetne rasvjete 100 100
15. Godišnja dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu 700 Ne izdaje se

(2) Vrste i cijene dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika propisuje javna ustanova koja upravlja određenim područjem.

(3) Dozvole iz članka 3. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika Ministarstvo izdaje bez naknade.

Članak 6.

(1) Zabranjeno je obavljati športski ili rekreacijski ribolov ostima uz umjetnu rasvjetu iz plovila s ugrađenim staklom na dnu.

(2) Plovilo koje se koristi u športskom ili rekreacijskom ribolovu ostima uz umjetnu rasvjetu smije se pokretati samo uz uporabu vesala.

(3) Lov glavonožaca povrazom s kukom uz umjetnu rasvjetu u športskom i rekreacijskom ribolovu zabranjen je od 1. ožujka do 30. rujna, neovisno o posjedovanju posebne dozvole za umjetnu rasvjetu.

(4) Športski i rekreacijski ribolov na moru nije dozvoljeno obavljati na mjestima koja odlukom odredi lokalna samouprava ili koncesionar.

Članak 7.

(1) Ribolov podvodnom puškom zabranjen je uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem.

(2) U podvodnom ribolovu zabranjeno je tegljenje ribolovca plovilom i/ili korištenje podvodnog skutera.

Članak 8.

(1) Udica za lov velike ribe udičarskim alatima za veliku ribu iz članka 3. stavka 1. točke 4. podstavka 5. ovog Pravilnika mora biti kružna (tzv. circle hook), a udica i svi metalni dijelovi koji služe za spajanje osnova ili predveza (vrtilice, kopče i sl.) ne smiju biti od nehrđajućeg materijala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom upotrebe varalica smije se upotrebljavati klasična jednokuka udica (tzv. J-klasična udica).

(3) Prilikom lova na veliku ribu zabranjena je uporaba borbenih stupova i privlačenje ribe uporabom držača štapa pričvršćenog na trupu plovila.

(4) Zabranjeno je obavljati lov na veliku ribu na udaljenosti manjoj od 1 Nm od uzgajališta plavoperajne tune.

Članak 9.

(1) Ukoliko način na koji se smije obavljati športski ili rekreacijski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja športskog i rekreacijskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

(2) Na obavljanje športskog i rekreacijskog ribolova plavoperajne tune i igluna primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika i propisa kojim se uređuje ulov plavoperajne tune i igluna.

Članak 10.

Dob osoba koja je navedena u ovom Pravilniku određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određenu godinu života.

Članak 11.

Početak i završetak prava obavljanja športskog ili rekreacijskog ribolova određen je razdobljem za koje je dozvola izdana kako slijedi:

– dozvola za jedan dan od 00.00 sati do 24.00 sata datuma za koji dozvola važi

– dozvole za tri dana i za sedam dana od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma i

– godišnje dozvole do 24.00 sata 31. prosinca kalendarske godine za koju je izdana.

Najmanje veličine za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama

Članak 12.

(1) Najmanje veličine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati su:

ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV Najmanja veličina
1. PISCES RIBE
Dentex dentex zubatac 30 cm
Mustelus asterias pas mekaš 80 cm
Seriola dumerili gof 45 cm
Sarda sarda palamida 45 cm
Sciaena umbra kavala 30 cm
Scorpaena scrofa škrpina 30 cm
Spondyliosoma cantharus kantar 18 cm
Squalus acanthias kostelj 66 cm
2. BIVALVIA ŠKOLJKAŠI
Arca noe kunjka 5 cm
Mytilus galloprovincialis dagnje 6 cm
Ostrea edulis kamenica 7 cm
3. CEPHALOPODA GLAVONOŠCI
Octopus vulgaris hobotnica 1 kg

(2) Za vrste koje nisu navedene u Tablici u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe iz Priloga 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006., str. 11).

(3) Minimalne referentne veličine za očuvanje za plavoperajnu tunu i igluna propisane su propisom kojim se uređuje ulov plavoperajne tune i igluna.

(4) Grafički prikazi mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama prikazan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Označavanje ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova na moru

Članak 13.

(1) Ribe ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu koje se zadržavaju, a moraju se označiti odsijecanjem donjeg dijela repne peraje su:

ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
1. PISCES RIBE
Dentex dentex zubatac
Dicentrarchus labrax lubin (brancin)
Diplodus puntazzo pic
Diplodus sargus šarag
Diplodus vulgaris fratar
Epinephelus spp. kirnje
Lithognathus mormyrus ovčica
Merluccius merluccius oslić
Pagellus erythrinus arbun
Pagrus pagrus pagar
Polyprion americanus kirnja glavulja
Sarda sarda palamida
Sciaena umbra kavala
Seriola dumerili gof
Scorpaena scrofa škrpina
Sparus aurata komarča (orada, podlanica)
Spondyliosoma cantharus kantar
Zeus faber kovač

(2) Glavonošci ulovljeni u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja (Loligo vulgaris) namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm.

(3) Grafički prikaz označavanja riba i glavonožaca prikazan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov na moru

Članak 14.

(1) Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov na moru kao i pripadajuće posebne dozvole ribolovac može kupiti u Ministarstvu – Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar poljoprivrede (u tekstu koji slijedi: ministar).

(2) Sve vrste dozvola za športski ribolov na moru, kao i pripadajuće posebne dozvole osim dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, ribolovac može kupiti kod članica Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u tekstu koji slijedi: Savez) – udruga za sportski ribolov.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka dnevne i višednevne dozvole za rekreacijski ribolov ribolovac može kupiti putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva, a dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru preko web-stranice Saveza.

(4) Godišnje dozvole za HRVI izdaju se uz predočenje dokaza o invaliditetu, a dozvole za umirovljenike uz predočenje dokaza o umirovljenju. U slučaju kada dokumenti o umirovljenju nisi napisani na hrvatskom jeziku potrebno je dostaviti dokaze prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod ovlaštenog sudskog tumača.

(5) Godišnje dozvole iz članka 3. stavka 1. točke 6. Ministarstvo izrađuje u elektroničkom obliku i njihov popis objavljuje na mrežnim stranicama Uprave ribarstva.

(6) Sve vrste dozvola za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora zaštićenim u kategoriji nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika izdaje Ministarstvo, a prodaju javne ustanove koje upravljaju određenim područjem.

(7) Kod kupnje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, stajaći parangal, vršu za lov ribe, ribolov umjetnom rasvjetom i ostima, ako se obavlja s plovila, osim obaveznih podataka o ribolovcu, u zahtjevu za dozvolu potrebno je navesti oznaku plovila (jednog do tri) s kojeg će se obavljati ribolov navedenim alatima.

(8) Ribolov udičarskim alatima za veliku ribu dozvoljeno je obavljati isključivo sa plovila koje je upisano u dozvoli za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.

Članak 15.

(1) Prilikom izdavanja dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika ribolovcu je omogućen ispis potvrde na obrascu putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva i web-stranice Saveza. U slučaju prodaja dozvola od strane Ministarstva odnosno ovlaštenih osoba za prodaju dozvola, potvrda o kupnji izdaje se na zahtjev (Prilozi 3. – 5. ovoga Pravilnika).

(2) Potvrda o kupnji dozvole iz članka 3. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika ispisuje se na zahtjev stranke u Ministarstvu.

Članak 16.

(1) Pravne i fizičke osobe ovlaštene za prodaju dozvola za rekreacijski ribolov, kao i pripadajućih posebnih dozvola s Ministarstvom sklapaju ugovor o prodaji tih vrsta dozvola.

(2) Savez s Ministarstvom sklapa ugovor o prodaji dozvola za športski ribolov na moru, kao i pripadajućih posebnih dozvola kojim se uređuje način vođenja evidencije i izvješćivanja o prodaji.

(3) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka određuje se visina naknade koja pripada osobama iz stavka 1. ovoga članka, način vođenja evidencije i izvješćivanja o prodaji.

Članak 17.

(1) Savez vodi popis svojih članica koje prodaju dozvole za športski ribolov na moru i posebne dozvole, koji mora dostaviti Ministarstvu do 31. siječnja tekuće godine, a koji može biti naknadno dopunjavan novim članicama.

(2) Novčani iznos prikupljen od prodaje dozvola raspoređuje se tako da:

– 60% sredstava Savez uplaćuje u korist Državnog proračuna

– 15% sredstava pripada Savezu kao naknada za troškove distribucije i prodaje dozvola

– 10% sredstava Savez zadržava na posebnom računu za potrebe vođenja statistike ulova u sportskom i rekreacijskom ribolovu, za nabavu i održavanje informatičke opreme i informatičkog sustava prodaje dozvola.

– 15% sredstava utroši Savez, putem javnih natječaja uz suglasnost Ministarstva, isključivo za financiranje ili sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja mora, istraživanja vezanih uz procjene utjecaja sportskog i rekreacijskog ribolova na stanje živih bogatstava mora, projekata vezanih uz promidžbu sportskog i rekreacijskog ribolova na moru, istraživanja vezanih uz gospodarski i društveni značaj sportskog i rekreacijskog ribolova na moru.

(3) Sredstva iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka Savez uplaćuje u Državni proračun jednom mjesečno do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(4) Način utroška sredstava iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka odnosno obim i način prikupljanja podataka za potrebe vođenja statistike ulova u športskom ribolovu uređuje se Ugovorom koji Ministarstvo sklapa sa Savezom.

(5) Savez je dužan Ministarstvu podnositi u mjesecima travnju, srpnju, listopadu i siječnju tromjesečna izvješća o prodanim dozvolama i uplatama u Državni proračun za proteklo razdoblje, te stanju namjenskih sredstava iz stavka 2. podstavaka 3. i 4. ovoga članka. Osim navedenog, izvješća moraju sadržavati i podatke o količini i vrsti prodanih dozvola po mjestima prodaje, odnosno po svojim članicama koje prodaju dozvole.

(6) U slučaju da Savez ne uplati sredstva u roku iz stavka 3. ovoga članka, odnosno ne podnese izvješća iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo će onemogućiti daljnju prodaju dozvola do zaprimanja obavijesti o uplati, odnosno do zaprimanja izvješća.

Članak 18.

(1) Prijedlog tema za projekte iz članka 17. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilnika, Savez je dužan dostaviti Ministarstvu do 10. srpnja tekuće godine uz podatak o prikupljenim sredstvima te raspodjeli na pojedine teme.

(2) Ministarstvo u dogovoru sa Savezom vrši odabir tema i izdaje suglasnost za objavu javnog natječaja po prihvaćenim temama.

(3) Javni natječaj za projekte po prihvaćenim temama provodi se najmanje jedan put godišnje.

(4) Odabir dostavljenih projekata obavlja Savez koji prijedlog odabranih projekata dostavlja Ministarstvu radi izdavanja suglasnosti.

(5) Neutrošena namjenska sredstva iz članka 17. stavka 2. podstavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika u tekućoj godini Savez zadržava na svojim računima te se ista priključuju sredstvima iste namjene u idućoj godini.

Članak 19.

(1) Cjelokupni novčani iznos prikupljen od prodaje dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika prihod je javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem.

(2) Javne ustanove sredstva od prodanih dozvola koriste u aktivnostima za zaštitu prirode.

(3) Javne ustanove sklapaju s Ministarstvom Ugovor o načinu evidencije prodaje dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Središnja evidencija dozvola vodi se u Ministarstvu.

(2) Ministarstvo vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba ovlaštenika za prodaju dozvola.

(3) Podaci o prodanim dozvolama pohranjuju se trajno u bazi podataka o ribarstvu koju se vodi u Ministarstvu – Upravi ribarstva.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 155/14, 37/15 i 59/15), te članak 10. stavci 1. – 6. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 4/17 i 15/17).

Članak 22.

Prilozi 1. – 5. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/61

Urbroj: 525-13/1282-17-1

Zagreb, 4. prosinca 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.